Nina C. Michaelsen, LandsformandNYT FRA LANDSFORMANDEN:

Kære medlemmer i Autisme- og Aspergerforeningen

Som nyvalgt landsformand ønsker jeg løbende at informere medlemmerne om foreningens arbejde. Jeg vil informere, når der er nyheder og ikke efter en bestemt tidsplan. Efter opstart i den nye bestyrelse har vi haft flere punkter til drøftelse og ét af disse er, for mig, meget vigtigt at informere medlemmerne om nu.

Autisme- og Aspergerforeningen har en samarbejdsaftale med Landsforeningen Autisme (LA).  Vi er italesat i Landsforeningen Autisme som, at vi fungerer som en kreds, omend vi er en selvstændig forening.

Repræsentantskabsmødet står for døren i LA og Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne (AAV) har indsendt et forslag om, at vi skal sidestilles med landsforenings kredse i fht. antal af repræsentanter. I dag har vi én repræsentant, hvorimod Landsforeningens kredse hver har 3 repræsentanter. Det vil sige, at vi for nuværende i Landsforeningen autismes øverste myndighed ikke er sidestillet med kredsene.

Til repræsentantsskabsmødet i LA, har Kreds Fyn stillet et forslag. I første omgang er forslagets overskrift stillet som, ‘Sammenlægning af AAV og LA’, dette blev på efterfølgende hovedbestyrelsesmøde i LA, omskrevet til ‘Opsigelse af samarbejdsaftalen mellem AAV og LA’.

Jeg håber, at Repræsentantskabet stemmer ‘JA’ til AAV’s forslag om at øge vores repræsentation i repræsentantskabet fra 1 til 3 personer, for så er vi kommet lidt af vejen mod ligestilling mellem kredsene og AAV.
Men der er lang vej endnu, for at kunne retfærdiggøre, at vi i AAV er, eller har været, ligestillet som en kreds under LA, jf. Samarbejdsaftalen.

I samarbejdsaftalen fremgår det også, at AAV skal have adgang til de samme muligheder som kredsene og kan inddrages på alle niveauer af Landsforeningens organisatoriske organ. Fra kredsbestyrelse til øverste ledelse.  Vi skal, som medlemmer i AAV,  have adgang til de services, som kredsene har i Landsforeningens sekretariat.

I aftalen fremgår , at medlemmer i AAV betaler 200 kr. i kontingent til Landsforeningen Autisme, hvoraf halvdelen af dette beløb, skal tilbageføres til AAV – altså en 50/50 aftale.

Medlemmerne har sidenhen fået øget kontingentet. I første omgang til 300 kr. og senest til 350 kr.

AAV har fortsat KUN fået tilbageført 100 kr. i kontigentpenge pr. medlem.

Jeg har siden d. 18. September, hvor jeg blev valgt til  landsformand på generalforsamlingen, arbejdet hårdt på at opnå de samme rettigheder, som de andre kredsformænd har.

I første omgang bad jeg om mulighed for at få oprettet en adgang til TEAMs, der er et af kredsenes arbejdsværktøjer lokalt, som alle de andre kredse har. Hertil kom et noget nedslående svar, at dette ikke umiddelbart var muligt, da AAV var en selvstændig forening.

Det er en teknikalitet i LA, der står i vejen for at AAV kan få denne mulighed for at arbejde som bestyrelse. Men det vel en del af, dét vi betaler en stor del af kontingentet fra foreningen til LA for?

Jeg har endvidere bedt om mulighed for at kunne tilgå medlemslisten i AAV, ligesom de andre kredsformænd kan, via Landsforeningens hjemmeside. Efter snart 3 ugers kommunikation, frem og tilbage, informerede  Landsformand i LA, Kathe Johansen, mig i går om, at denne tekniske mulighed ikke kunne opfyldes for AAV.

Oven i dét udtrykte jeg fra starten en forventning, en tro og et håb om, at jeg naturligvis blev inviteret ind i kredsformændenes Facebook gruppe. Dette er jeg ikke endnu.

Jeg har heller ikke modtaget invitation til Kredsformandsmøde på TEAMs, afholdt af Landsformanden i LA. Dette har jeg også udtrykt, at jeg havde en tro på, at jeg naturligvis blev, hvis man blev betragtet som en kreds, set ud fra samarbejdsaftalens ordlyd.

Jeg har i mellemtiden også fået henvendelser fra medlemmer af Landsforeningen Autisme, at da disse mennesker, autistiske voksne med autistiske børn, adspurgte i deres respektive kredse om de havde mulighed for at være medlem af AAV og samtidig have adgang til kredsens kurser og andre tilbud. Dette set i fht. at kunne få nyttig hjælp omkring deres børn. Mange af disse har fået besked om, at dette ikke kunne lade sig gøre og hvis de ønskede hjælp via kredsen, så måtte de ikke være medlemmer i AAV.

Jeg anser ovenstående punkter som et brud på vores fælles aftale.

Landsforeningen Autisme har nu haft, lige knap et år, med en ny formand, til at få rettet op på skævvridningen af voksne autisters adgang til alle niveauer og services i foreningen. LA’s nye formand har italesat en vision om REEL inklusion af voksne autister på alle niveauer i LA.

Muligheden forelægger, at det kan være teknisk omkostningsfuldt at rette op på, at give AAV den samme mulighed for at tilgå medlemslisten, som de andre kredse kan. Dette må være et beslutningsforslag hovedbestyrelsen af egen kraft kan tage op, hvis man vil sætte handling bag visionen om inklusion på alle niveauer?

Men det er uomtvisteligt gratis at give adgang til kredsformandsgruppen på Facebook og en invitation til kredsformandsmøder.

For mig at se, er snakken og ideologien om inklusion og bedre vilkår for autister, svær at spore højt oppe i hierakiet i Landsforeningen Autisme. Der er i hvert fald ikke ét eneste forslag fra hovedbestyrelsen eller andre kredse, hvor man vil sikre ligestilling for voksne autister i Landsforeningen Autisme.

Der savnes fortsat et konkret tiltag for at enkelte kredse ikke udøver eksklusion fra valg til bestyrelsen på baggrund af en autismediagnose.

Så jeg vil fortsat efterspørge handling bag visionen om reel inklusion og bede om at vores fælles aftale overholdes i den ånd den er skrevet.

Medlemmerne på generalforsamlingen i AAV har selv efterspurgt et undersøgelsesarbejde om, hvorvidt vores forening fortsat har gavn af et samarbejde med Landsforeningen Autisme. Dette er ved at blive igangsat, så vi bliver grundigt oplyst om konsekvenserne for opsigelse af den foreliggende samarbejdsaftale.

Jeg er valgt til at være landsformand for alle jer medlemmer i AAV og jeres beslutning bliver , der afgør hvordan vi fremadrettet hænger sammen med Landsforeningen Autisme.

Derfor er det mig magtpåliggende, at I er velinformerede og giver jeres input til denne situation, hvor nogle bestyrelsesmedlemmer fra kreds Fyn ønsker opsigelse af den samarbejdsaftale, der foreligger mellem LA og AAV. Jeg vil meget gerne høre jeres mening om ovenstående, da jeg er AAV’s eneste repræsentant på LA’s repræsentantskabsmøde.

Jeg kan garantere, at jeg arbejder for at samarbejdsaftalens indhold bliver vedligeholdt, som den er beskrevet og består indtil medlemmerne beslutter andet. En opsigelse fra LA’s side kan ikke bare ske ved en beslutning fra repræsentantskabet, men er i følge samarbejdsaftalen en drøftelse mellem AAVs og LAs formandsskaber.

Vi voksne autister ønsker ligestilling i handling og ikke bare i ord. I AAV’s bestyrelse arbejdes der målrettet og fokuseret på at være talerør for voksne autister. Vi har vores egen stemme. En ligeberettiget stemme.

 

Nina Catalina Michaelsen

Landsformand

Autisme- og Aspergerforeningen

formand@aspergerforeningen.dk