Vedtægter for Autisme- og Aspergerforeningen Ikrafttrædelse 21/1 2023


§1 Foreningens navn og virkeområde


Stk. 1: Foreningens navn er “Autisme-og Aspergerforeningen”
Stk. 2: Foreningens geografiske område er primært Danmark, men aktiviteter og medlemmer er
ikke begrænset til landet.
Stk. 3: Foreningens hjemsted er Danmark, med formandens bopæl som postadresse

 

§2 Foreningens formål


Stk. 1: At formidle information og skabe rammer og muligheder, for at medlemmerne kan:
1) Møde ligesindede og dele erfaringer.
2) Få viden om støttemuligheder og aktiviteter, der kan være et supplement til bedre at kunne
tackle deres hverdag.
3) og derigennem få større indsigt i deres udfordringer og muligheder og opnå øget selvværd.
Stk. 2: At skabe bedre forhold for autister og aspergere (herefter autister/aspergere) og udbrede
kendskab til og forståelse for denne gruppe i samfundet.
1)At oprette og drive mødesteder, hovedsageligt for medlemmerne
2)Medvirke til at etablere bosteder og beskæftigelse
3)Have en hjemmeside med information, samt andre aktiviteter og informationskilder, der kan
være til gavn for formålet.
Stk. 4: Foreningen er en interesseorganisation og kan derfor som udgangspunkt ikke promovere
bestemte behandlinger, behandlere og/eller metoder til medlemmerne, hvor målgruppen er
mennesker med autisme.

 

§3 Medlemmer og kontingent


Stk. 1: Foreningens målgruppe er autister/Aspergere, herunder autister/Aspergere med børn.
Stk. 2: For at blive medlem skal man have en diagnose inden for autismespektret eller selv
vurdere, man er autist/Asperger.
Stk.3: Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem i form af et
støttemedlemsskab. Institutioner, virksomheder m.m., opkræveset støttekontingent.

 

§4 Generalforsamling


Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, senest 15. maj.
Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Støttemedlemmer har tale-, men ikke
stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 4: Kun medlemmer over 18 år som befinder sig på autismespektret, kan vælges som
formand, bestyrelsesmedlem eller suppleant på generalforsamlingen.
Stk. 5: Hvis man ikke selv kan være til stede og ønsker at blive taget i betragtning til en tillidspost
eller genvalg, kan man skriftligt sende en kort skrivelse til bestyrelsen. Her skal man redegøre for
sit ønske, og skrivelsen vil blive læst op på forsamlingen, og man er berettiget til at stille op.
Stk. 6: Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. e-mail, til de enkelte medlemmer. Det er
medlemmets eget ansvar at opdatere sine kontaktoplysninger i foreningen. Desuden bør
indkaldelsen opslås på vores hjemmeside. Medlemmer der ønsker indkaldelse via postomdelt
brev, skal meddele bestyrelsen dette skriftligt eller pr. e-mail, indeholdende fulde navn,
medlemsnummer samt postadresse, inden 1. februar i det år, man ønsker at deltage i
generalforsamlingen. Når der sendes postomdelt brev, tages forbehold for
postomdelingstjenestens omdeling af breve, som kan blive afleveret for sent jf.
vedtægtsbestemte varslinger.
Stk. 7: Indkaldelse skal ske senest 30 dage før generalforsamlingen.
Stk. 8: Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Dirigenten sikre sig, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt
3) Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det forgangne år.
4) Godkendelse af beretning.
5) Kassereren fremlægger foreningens regnskab for det forgangne år
6) Godkendelse af regnskab
7) Fremlæggelse af budget og evt. fastsættelse af kontingent
8) Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest 20 dage
før generalforsamlingen. Forslagene skal være skriftlige.
9) Valg af formand: Formanden skal vælges i ulige år og vælges for to år ad gangen.
10) Valg til bestyrelse: Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Op til to af
bestyrelsesmedlemmerne vælges de år, hvor formanden er på valg. Op til tre medlemmer
vælges de år, hvor formanden ikke er på valg. Hvis et medlem har forladt posten før den er
udløbet, vælges en ny.
11) Der vælges hvert år op til tre suppleanter til bestyrelsen for en etårsperiode. De kan deltage i
bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
12) Valg af revisor: Der vælges én revisor og én revisorsuppleant for ét år ad gangen. Revisoren
skal være uafhængig af bestyrelsen.
13) Eventuelt. Punkter under eventuelt kan diskuteres, men ikke vedtages.
Stk. 9: Den til enhver tid lovligt indkaldte generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet
af fremmødte medlemmer.
Stk. 10: Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer, skal der
dog være 2/3 flertal af de fremmødte.
Stk. 11: Hvis beretning eller regnskab ikke godkendes, revideres det og præsenteres på den
efterfølgende generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling, hvor det fremlægges og
stilles til godkendelse.
Stk. 12: En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis formanden eller et flertal af
bestyrelsen ønsker det. Eller mindst 20 medlemmer indgiver skriftligt ønske om det til
bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær
generalforsamling.
Stk. 13: Referatet af generalforsamlingen skal godkendes af dirigenten og skal senest 14 dage
efter mødet være tilgængelig for medlemmerne.

 

§5 Bestyrelsen


Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af
generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til
generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af
foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant
til repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet består.
Repræsentanten holder bestyrelsen informeret om repræsentantskabets arbejde.
Stk. 5: Formanden, kassereren og sekretæren tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens
medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange
inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt
at udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at
regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det
tilstræbes, at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles
på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage efter
mødet. Medlemmer kan få referater ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald
ikke være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en
suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.

 

§6 Økonomi


Stk. 1: Foreningens midler kan kun anvendes til de formål, der er formuleret i vedtægterne.
Stk. 2: Bestyrelsen må ikke stifte gæld på foreningens vegne.
Stk. 3: Foreningen kan opkræve deltagerbetaling ved arrangementer til at dække udgifter.
Stk. 4: Der skal føres regnskab med alle dele af foreningens økonomi, og der skal kunne
redegøres for alle poster.
Stk. 5: Refundering af udgifter i forbindelse med arrangementer eller andre opgaver kan ske i det
omfang der aftales med bestyrelsen.
Stk. 6: Der ydes transportgodtgørelse til bestyrelsesmøder og i andre situationer hvor
bestyrelsen beslutter det er relevant.
Stk. 7: Bestyrelsen vedtager størrelsen for kørselsgodtgørelse.
Stk. 8: Revisorens opgave er gennemse foreningens regnskab og kontrollere, det er korrekt.
Revisoren og revisorsuppleanten må ikke være medlem af bestyrelsen eller være
bestyrelsessuppleant.
Stk. 9: Regnskabsåret går fra 1/1 til d. 31/12. Revisoren skal have regnskabet tilsendt senest 1
måned før generalforsamlingen.

 

§7 Foreningens opløsning

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende
generalforsamlinger, eller såfremt der ikke er nogen bestyrelse. Hvis hele bestyrelsen går af, kan
en ny oprettes ved ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2: Ved opløsning af foreningen besluttes det på den sidste generalforsamling, hvad der skal
ske med foreningens formue, dog skal det være foreneligt med foreningens formål.
§8 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på generalforsamlingen.
§9 Ikrafttrædelse
Stk. 1: Disse vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. januar
2023 og erstatter alle tidligere vedtagne vedtægter.

 

________________________________________
Seneste ændringer af vedtægter
30/4 2022 tilføjelse til formålsparagraf
21/1 2023 tilføjelse til medlemmer og bestyrelsesvalgbarhed


Hent vedtægterne som PDF fil

Opdateret 30.01.2023