Vedtægter for Autisme- og Aspergerforeningen Ikrafttrædelse 10.06.2023

 

1. Foreningens navn og virkeområde

Stk. 1: Foreningens navn er “Autisme- og Aspergerforeningen”

Stk. 2: Foreningens geografiske område er primært Danmark, men aktiviteter og medlemmer er ikke begrænset til landet.

Stk. 3: Foreningens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse

 

2. Foreningens formål

Stk. 1: At formidle information og skabe rammer og muligheder for at medlemmerne kan:
1) Møde ligesindede og dele erfaringer.
2) Få viden om støttemuligheder og aktiviteter, der kan være et supplement til bedre at kunne tackle deres hverdag.
3) og derigennem få større indsigt i deres udfordringer og muligheder og opnå øget selvværd.
Stk. 2: At skabe bedre forhold for autister og aspergere (herefter autister/aspergere) og udbrede kendskab til og forståelse for denne gruppe i samfundet.
1) At oprette og drive mødesteder, hovedsageligt for medlemmerne
2) Medvirke til at etablere bosteder og beskæftigelse
3) Have en hjemmeside med information, samt andre aktiviteter og informationskilder, der kan være til gavn for formålet.
Stk. 4: Foreningen er en interesseorganisation og kan derfor som udgangspunkt ikke promovere bestemte behandlinger, behandlere og/eller metoder til medlemmerne, hvor målgruppen er mennesker med autisme.

 

3. Medlemmer og kontingent

Stk. 1: Foreningens målgruppe er autister/aspergere, herunder autister/aspergere med børn.

Stk. 2: For at blive medlem skal man have en diagnose inden for autismespektret eller selv vurdere, man er autist/asperger.

Stk.3: Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem i form af et støttemedlemsskab. Institutioner, virksomheder m.m., opkræves et støttekontingent.

 

4. Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, senest 15. maj.

Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer over 18 år har stemmeret. Støttemedlemmer har tale-, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4: Kun medlemmer over 18 år som befinder sig på autismespektret, kan vælges som formand, bestyrelsesmedlem eller suppleant på generalforsamlingen.

Stk. 5: Hvis man ikke selv kan være til stede og ønsker at blive taget i betragtning til en tillidspost eller genvalg, kan man skriftligt sende en kort skrivelse til bestyrelsen. Her skal man redegøre for sit ønske, og skrivelsen vil blive læst op på forsamlingen, og man er berettiget til at stille op.

Stk. 6: Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. e-mail, til de enkelte medlemmer. Det er medlemmets eget ansvar at opdatere sine kontaktoplysninger i foreningen. Desuden bør indkaldelsen opslås på vores hjemmeside. Medlemmer der ønsker indkaldelse via postomdelt brev, skal meddele bestyrelsen dette skriftligt eller pr. e-mail, indeholdende fulde navn, medlemsnummer samt postadresse, inden 1. februar i det år, man ønsker at deltage i generalforsamlingen. Når der sendes postomdelt brev, tages forbehold for postomdelingstjenestens omdeling af breve, som kan blive afleveret for sent jf. vedtægtsbestemte varslinger.

Stk. 7: Indkaldelse skal ske senest 30 dage før ordinær generalforsamling.

Stk. 8: Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2) Dirigenten sikre sig, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

3) Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det forgangne år.

4) Godkendelse af beretning.

5) Kassereren fremlægger foreningens regnskab for det forgangne år

6) Godkendelse af regnskab

7) Fremlæggelse af budget og evt. fastsættelse af kontingent

8) Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest 20 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal være skriftlige.

9) Valg af formand: Formanden skal vælges i ulige år og vælges for to år ad gangen.

10) Valg til bestyrelse: Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Op til to af bestyrelsesmedlemmerne vælges de år, hvor formanden er på valg. Op til tre medlemmer vælges de år, hvor formanden ikke er på valg. Hvis et medlem har forladt posten før den er udløbet, vælges en ny.

11) Der vælges hvert år op til tre suppleanter til bestyrelsen for en etårsperiode. De kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

12) Valg af revisor: Der vælges én revisor og én revisorsuppleant for ét år ad gangen. Revisoren skal være uafhængig af bestyrelsen.

13) Eventuelt. Punkter under eventuelt kan diskuteres, men ikke vedtages.

Stk. 9: Den til enhver tid lovligt indkaldte generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 10: Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer skal der dog være 2/3 flertal af de fremmødte.

Stk. 11: Hvis beretning eller regnskab ikke godkendes, revideres det og præsenteres på den efterfølgende generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling, hvor det fremlægges og stilles til godkendelse.

Stk. 12: En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det. Eller mindst 20 medlemmer indgiver skriftligt ønske om det til bestyrelsen. Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tilstræbes det, at der indkaldes med samme varsel som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 13: Referatet af generalforsamlingen skal godkendes af dirigenten og skal senest 14 dage efter mødet være tilgængelig for medlemmerne.

Stk. 14:Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan, efter bestyrelsens vurdering, indkaldes til med 8 dages varsel.

 

5. Bestyrelsen

Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse i henhold til generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant til repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet består. Repræsentanten holder bestyrelsen informeret om repræsentantskabets arbejde.
Stk. 5: Formanden, kassereren og sekretæren tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt at udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes, at dato, tid og sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles på møderne. Undtagelse er strategiske overvejelser og personsager, der behandles under lukkede punkter.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage efter mødet. Medlemmer kan få referater med åbne punkter ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.

Stk.16: Bestyrelsen kan udpege repræsentanter, der kan repræsentere foreningen i eksterne samarbejder. Dette kan bl.a. være lokale/regionale/landsdækkende/internationale poster.

 

6. Tegningsbestemmelse og hæftelse

Stk. 1: Foreningens midler kan kun anvendes til de formål, der er formuleret i vedtægterne.

Stk. 2: Bestyrelsen må ikke stifte gæld på foreningens vegne.

Stk. 3: For Autisme-og Aspergerforeningen hæfter alene Autisme-og Aspergerforeningens egen formue.

Stk. 4: Klausuler på gaver og donationer skal respekteres.

Stk. 5: Bestyrelsen kan meddele prokura til de tre tegningsberettigede i fællesskab, i Autisme-og Aspergerforeningen, så de kan tegneforeningen i sager op til 20.000 kroner. Økonomiske disponeringer over 20.000 kr. skal besluttes af bestyrelsen.
Stk. 6: Foreningen kan opkræve deltagerbetaling ved arrangementer til at dække udgifter.

Stk. 7: Der skal føres regnskab med alle dele af foreningens økonomi, og der skal kunne redegøres for alle poster.

Stk. 8: Refundering af udgifter i forbindelse med arrangementer eller andre opgaver kan ske i det omfang der aftales med bestyrelsen.

Stk. 9: Der ydes transportgodtgørelse til bestyrelsesmøder og andre situationer, hvor bestyrelsen beslutter, det er relevant.

Stk. 10: Bestyrelsen vedtager størrelsen for kørselsgodtgørelse.

Stk. 11: Revisorens opgave er gennemse foreningens regnskab og kontrollere, det er korrekt. Revisoren og revisorsuppleanten må ikke være medlem af bestyrelsen eller være bestyrelsessuppleant.

Stk. 12: Regnskabsåret går fra 1/1 til d. 31/12. Revisoren skal have regnskabet tilsendt senest 1 måned før generalforsamlingen.

 

7. Foreningens opløsning

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, eller såfremt der ikke er nogen bestyrelse. Hvis hele bestyrelsen går af, kan en ny oprettes ved ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2: Ved opløsning af foreningen besluttes det på den sidste generalforsamling, hvad der skal ske med foreningens formue, dog skal det være foreneligt med foreningens formål.

 

8. Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på generalforsamlingen.

 

9. Ikrafttrædelse

Stk. 1: Disse vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. januar 2023 og erstatter alle tidligere vedtagne vedtægter.

 

Download i PDF her

________________________________________

Seneste ændringer af vedtægter

 

10.06.2023                                 

Præcisering af §4 Generalforsamlingen, stemmeberettede

Tilføjelse til §4 Generalforsamlingen, mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

Tilføjelse til §5 Bestyrelsen, mulighed for lukkede punkter i referater

Tilføjelse til §5 Bestyrelsen, mulighed for at kunne udpege repræsentanter

§6 Økonomi ændres til §6 ”Tegningsbestemmelse og hæftelse” og der laves tilføjelser

 

21.01.2023       

Tilføjelse til medlemmer og bestyrelsesvalgbarhed

 

30.04.2022

Tilføjelse til formålsparagraf