verdensmålene

 

FN’s 17 Verdensmål forpligter alle medlemslande, både rige og fattige, til at arbejde for en bæredygtig udvikling i verden. 

Autisme- og Aspergerforeningen tager ansvar for at arbejde mod en mere bæredygtig fremtid for alle autister i samfundet.
Vi bruger verdensmålene som rettesnor for at sikre, at vi tilbyder vores indefra-perspektiv ind i alle områder, der influerer autisters liv.  Samfundets viden om autisme er afgørende for autisters trivsel og livskvalitet.  Derfor er verdensmålene en del af vores arbejde. 

 

 


Verdensmål nr 1 Afskaf fattigdom

Afskaf fattigdom

9 ud af 10 autister er på en eller anden form for offentlig forsørgelse og uden økonomiske muligheder. Derfor arbejder vi for at styrke indsatser, der giver autister større selvstændighed og bedre muligheder for at påvirke egen livssituation. 
 
Økonomisk trange kår kan medføre dårligt helbred, isolation, ensomhed og manglende netværk. Dette influerer yderligt helbredet, og kan skabe større isolation og økonomiske udfordringer. 

 

 

 

Verdensmål nr 3 Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel er et fundamentalt fokusområde for foreningen, da manglende faglighed omkring alle autister er afgørende for trivslen. Autister er i højere grad prædispositioneret for komorbiditeter, og det går ud over sundheden for målgruppen. Vi arbejder derfor for afstigmatisering af autismediagnosen. Autisme er en neurologisk anderledeshed i hjernen. Vi italesætter, at autisme kan influere i hele vores system. Det kan og for de fleste have stor betydning for, hvordan de fungerer i dagligdagen. Det er derfor afgørende med specialiseret viden om autisme og komorbide tilstande for at øge trivslen for autister. 

 

 

Verdensmål nr 4 Kvalitetsuddannelse

Kvalitetsuddannelse  

Foreningen arbejder for at sikre lige muligheder på alle niveauer i uddannelsessystemet inklusiv erhvervsrettede uddannelse (EUD). Herunder støtteforanstaltninger, smalle pensum, hensyntagende lærings/undervisningsmiljøer og fysisk- & psykisktilgængelighed for uddannelsesinstitutioners fysiske rum. 

 

 

 

Verdensmål nr 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Anstændige jobs og økonomisk vækst  

Autisme- og Aspergerforeningen arbejder for specialiseret viden på alle områder på arbejdsmarkedet. Såvel for arbejdsgivere som fagpersoner, jobcentre og særligt det politiske lag. Det kræver viden om autisme, at træffe de rette beslutninger for autister, både som gruppe, men også for individer. 
 
Det er i samfundsøkonomisk interesse, at vi er med til at formidle autismespektrets muligheder og udfordringer, og at den autentiske autistiske stemme bliver hørt.  Dette er medvirkende til, at samfundet bliver bedre klædt på til at skabe diverse fællesskaber og inkluderende muligheder, der kan sikre, at flere autister trives på arbejdsmarkedet.

 

 

Verdensmål nr 10 Mindre ulighed

Mindre ulighed  

Foreningen ønsker at fremme mindskelsen af ulighed for autister gennem inddragelse af den autentiske autistiske stemme i økonomiske, sociale og politiske beslutningsprocesser. Der skal sikres, at lovgivninger, politiker og foranstaltninger ikke forårsager en samfundsmæssig skævvridning ift. mennesker med handicap og resten af samfundet som fx nuværende principafgørelse 28-20 om sygedagpengestop pga. diagnose.

 

 

 

Verdensmål nr 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Bæredygtige byer og lokalsamfund  

WHO‘s definition af et handicap er: Når personer med funktionsnedsættelser møder barrierer i samfundet, at handicappet opstår. Mange autistiske menneskers funktionsnedsættelse kommer til udtryk ved sensoriske udfordringer og overbliksvanskeligheder. Dertil kommer, at en del også har en fysisk funktionsnedsættelse.

Foreningen arbejder derfor med at fremme psykisk og fysisk tilgængelighed i offentlige bygninger og transport på lokalt, nationalt og internationalt plan. 

I katastrofe- og højrisikosituationer er mennesker med handicap mere udsatte end almenbefolkningen, derfor arbejder foreningen med at fremme myndigheders udvikling og implementering af helhedsorienteret katastrofe og risikostyring på alle niveauer (ved fx brug af Sendai Framework For Disaster Risk Reduction og Inclusive Emergency EU). 

 

Verdensmål nr 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Fred, retfærdighed og stærke institutioner  

 PPersoner med handicap er oftere udsat for diverse former for overgreb ift. den resterende del af befolkningen(https://handicapbarometer.dk/). Foreningen stræber derfor at fremme viden om fysisk, seksuel eller psykisk vold mod autister, så antallet af fremtidige overgreb kan undgås og reduceres til at være på niveau med resten af befolkningen. 
 
Stærke institutioner formes i vores optik bedst af, at der sikres lydhørhed og repræsentation af diversitet herunder den autentiske autistiske stemme i beslutningsprocesser på alle niveauer i det offentlige. Dertil kommer også, at det offentlige afspejler og fordre diversitet i stillinger ved offentlige institutioner.  
 
Foreningen søger gennem viden om autisme at gøre op med stigma og diskrimination. Vi arbejder for at ulovlig og systemisk diskrimination fortrænges i henhold til internationale menneskerettighedskonventioner. 

 

Verdensmål nr 17 Partnerskaber forhandlingPartnerskaber for handling

I Autisme- & Aspergerforeningen samarbejder vi og indgår i partnerskaber for at fremme autistiske personers livsvilkår. Vi ønsker at gøre op med systemiske udfordringer og skabe større sammenhæng mellem politikker, institutioner og civilsamfundet. 
 
Videns udvekslingen og samarbejde foregår på lokalt, nationalt og internationalt plan. Her samarbejder vi bl.a. med Landsforeningen Autisme, EUCAP.  
 

 

Opdateret 14/2 2023