Autisme- og Aspergerforeningens bestyrelse vil hermed komme med endnu en udtalelse i sagen om varemærkeregistreringen, med den del af vores navn, der er samstemmende med ICD-11. 

Vi har, i bestyrelsen for Autisme- og Aspergerforeningen besluttet ikke at deltage i debatterne på Facebook, da det vil skade et fremtidigt samarbejde med Landsforeningen Autisme yderligere. Vi mener, sagen er blevet fremlagt meget ensidigt, ufuldstændigt og bygger på faktuelt forkerte oplysninger. Det diskuteres på de sociale medier af Landsforeningen Autismes ledelse og derfor tager vi dette initiativ, til yderligere uddybning af sagen set fra den anden side af bordet.  

Det hele startede, da Landsforeningen Autismes tidligere formand i august 2022 fremlagde forslag om navneændring af Landsforeningen Autisme. Vi var, som bestyrelse, forpligtede til at arbejde efter vores vedtægter og beskytte vores forening, da vi er underlagt bestyrelsesansvar. Vi var forpligtigede til at handle på, at foreningens navn og dermed immaterielle aktiver kunne blive krænket. 

Vi gjorde derfor mundtlige indsigelse til den daværende formand, fordi Autismeforeningen var en del af vores foreningsnavn, og bad hende og hovedbestyrelsen om at gå i dialog. Dette blev afvist med ordene: ”Sådan ser hovedbestyrelsen IKKE på det” og ”Vi føler ejerskab af navnet Autismeforeningen”.  Vi blev, i Autisme- og Aspergerforeningen, ikke taget seriøst, men overhørt gentagende gange. 

I en telefonsamtale med Landsforeningen Autismes tidligere formand, torsdag 25. august 2022, argumenterede vores landsformand Nina Catalina F. Michaelsen, for at vores forening også blev refereret til, som autismeforeningen og at hvis Landsforeningen Autisme fastholdt at køre forslaget om navneændring til “Autismeforeningen” videre, så blev vi tvunget, som bestyrelse, til at handle på dette. Denne samtale refererer Nina til i en skriftlig korrespondance dagen efter, hvor hun sender dokumentation til den daværende LA formand, så hun selv kan se, at Autisme- og Aspergerforeningen også bliver refereret til som Autismeforeningen.  

Gentagne gange fra sensommeren 2022 og frem til nu, har vores landsformand Nina Catalina F. Michaelsen gjort Landsforeningen Autisme opmærksom på, at deres påstand om, at det kun var Landsforeningen Autisme, der blev refereret til som Autismeforeningen, ikke er sand. Konsekvensen af disse gentagne afvisninger og negligeringer af vores indsigelser gjorde, at vi var nødsaget til at handle i september 2022.  

Vi er forpligtede, jævnfør vores bestyrelsesansvar, til at beskytte vores vedtægter og vores immaterielle aktiver, som navnet er. Ellers kan det få økonomiske konsekvenser for bestyrelsesmedlemmerne personligt. Vi kunne og kan ikke stå inde for følgerne af ikke at påtage os det ansvar, vi er blevet betroet af medlemmerne, hvilket er årsagen til, at vi søgte rådgivning. Ud fra den specialiserede rådgivning indgav vi en varemærkebeskyttelsesansøgning på figurmærket, der består af både navn og grafisk element (samlet kaldes dette logo), på den del af navnet, der var samstemmende med ICD-11 med respekt for den proces, man startede i 2014.  

Vi har gentagne gange udtalt, at Landsforeningen Autismes forslag til navneændring, var en del af vores navn. Dette har vi gjort både til den daværende formand, Hovedbestyrelsen, repræsentanterne og møderne i kredsene, men vores indsigelser og argumentation blev gang på gang afvist. I kreds Østjylland blev debatten lukket ned efter 2 min, med beskeden om, at den debat måtte vi tage på repræsentantskabsmødet i oktober. Dette fremgår af vores transskription af mødet. Det undrer os meget, at man i Landsforeningen Autisme ikke har taget os seriøst og nu fremstår forundrede over, at vores bestyrelse gjorde, som de gentagende gange havde sagt.  

På repræsentantskabsmødet var Autisme- og Aspergerforeningen repræsenteret af Landsformand Nina Catalina F. Michaelsen samt suppleant Tina Studsgård Hansen. Under debatten om navnet, blev repræsentanterne gjort tydeligt opmærksomme på, at Autismeforeningen er en del af vores navn og at vi gjorde kraftige indsigelser. Vi vil gerne opfordre til, at Hovedbestyrelsen og Brian Andersen genser denne diskussion på deres optagelse af repræsentantskabsmødet, der er filmet og gemt til at kunne verificere diskussioner og beslutninger ved tvivlsspørgsmål, hvilket dette må siges at være.  

Brian Andersen, den nuværende formand for Landsforeningen Autisme, blev adviseret 2 dage efter godkendelsen af vores ansøgning om registrering af vores varemærke, af landsformand Nina Catalina F. Michaelsen. Bestyrelsen for Autisme- og Aspergerforeningen gav hermed Landsforeningen muligheden for at gøre indsigelse. Vi har hele tiden været åbne med denne godkendelse og med de ændringer, vi ønskede i vedtægterne. Brian har været orienteret løbende om begge dele.

Vi har på intet tidspunkt haft ønske om at fratage Landsforeningen Autisme deres domæne eller forsøgt at forvirre. Derfor har bestyrelsen heller ikke indstillet til at ændre navnet ud over det, der fremgår af de begrundede vedtægtsændringer- altså at fjerne “for voksne”.

Vi har samlet viden, der er blevet delt med os og indsætter det her med tilladelse, for at belyse sagen.  

Læs om landsforeningens mulighed for at bevare deres eget domæne 

Læs vurderinger af Landsforeningens egne argumenter for indsigelse og det akutte repræsentantsskabsmøde.

Vi er en lille forening, der ikke får driftsmidler, hvilket både Landsforeningen Autisme og Autisme Ungdom gør. Vores ønske har KUN været at styrke den autistiske stemme, ved at fremtidssikre foreningen med vedtægter og midler, der kan gøre foreningen mere robust, for at kunne tale sagen fra eget perspektiv i fremtiden.  

Et indefra-perspektiv er afgørende for os som autister, da vi er dem, der mærker eksklusionen, misforståelserne, ensomheden og at vores behov, ønsker og udsagn ignoreres og negligeres. Vi er alle funktionsnedsatte og foreningen skal kunne styrkes med praktisk hjælp så foreningens virke ikke afhænger af bestyrelsens overskud og funktionsniveau.  

Vi er den eneste forening, som alene kun drives af autister. Vi ønsker kun at blive hørt, taget seriøst og respekteret, hvilket desværre ikke er en selvfølge.

Vi har gentagne gange bedt om dialog. Landsforeningen Autismes formand Brian Andersen, har sent går aftes, d. 11/2 2023, fremsendt datoer til os for muligheder for at afholde møde. De fleste datoer er efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, hvor vi reelt set ingen indflydelse har. 

Landsforeningen Autisme indkaldte i går, 10. februar, alle repræsentanter og kredsbestyrelser til et forberedende møde søndag den 12. februar – vores bestyrelse har endnu ikke modtaget en officiel invitation. 

Er Autisme- og Aspergerforeningens vedtægter mindre værd, end et kælenavn man føler ejerskab over? 

Vi er så kede af, at denne strid skal koste foreningen ressourcer, der burde bruges på autismesagen. Vi har ikke været vidende, om hovedbestyrelsens frygt for, at vi skulle have onde hensigter, hvilket i den grad er med til at ødelægge det fremtidige samarbejde. 

Vi appellerer endnu engang til Landsforeningen Autismes formand og hovedbestyrelse om at offentliggøre den indsigelse, Landsforeningens Advokat har indgivet i sagen.  

Det er afgørende for sagen og os, at hovedbestyrelsen er transparente og åbne omkring deres beslutningsgrundlag og argumenter i denne sag. 

Med ønsket om, at vi kan komme på sporet af et ligeværdigt samarbejde 

Bestyrelsen 

Autisme- og Aspergerforeningen  

 Download som pdf